ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Συγκ/κων Έργων
Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1
452 21 Ιωάννινα
Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. Πρέβεζας-Πάργας», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 161.859,57 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 18-3-2014 κα ώρα 10.00’ π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων, της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Μ.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 ή 1η ανεξάρτητα από τη έδρα τους ή 2η τάξη με έδρα το Νομό Πρέβεζας, στην κατηγορία οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερής συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.Ε.Π. και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 3.238,00 ΕΥΡΩ και δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της.
Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030 με ΚΑ 2013ΕΠ03000012. Η πληρωμή θα γίνει σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται μέχρι τις 13-03-2014 στο τηλ.: 2651087401, FAX: 2651087449, αρμόδιος υπάλληλος κος Μπακανάρης Ε., στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 – 452-21 – Ιωάννινα και τη διαδικτυακή διεύθυνση www.php.gov.gr.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
Ιωάννινα 25-02-2014
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Πληροφορίες: Σοφία Μητσάκη
Τηλέφωνο: 2651087304
E-mail: s.mitsaki@php.gov.gr
Ιωάννινα 25 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 17496/1699

****************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1). Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», υποέργο : «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά», προϋπολογισμού : 100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
2). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός Περδικάρη 1στην Πρέβεζα, μέχρι 27/3/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362174, fax 2682362182.
3). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1/4/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 18 της Διακήρυξης.
4). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.
5). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.625,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστο 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000001.
7). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
Αρχ/κτων Μηχ/κός με Β΄ βαθμό
ΑΔΑ: ΒΙΕΩ7Λ9-ΔΩΩ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Πρέβεζα 21 / 2/ 2014
Πρωτ. 17293/507
************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τεχνικών Έργων
και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Ταχ. Διεύθυνση : Αχέροντος 12
Ταχ. Κώδικα : 48062 Καναλάκι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Δήμος Πάργας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ», προϋπολογισμού 30.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 23.818,39 Ευρώ όπου συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., και τα απρόβλεπτα.
Το έργο αφορά την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 30 μέτρων και ύψους 3 μέτρα πάνω από την θεμελίωση. Για την κατασκευή του τοιχίου θα απομακρυνθούν οι καταπτώσεις επί της οδού και θα γίνει εκσκαφή των θεμελίων. Μετά την κατασκευή του τοιχίου, το κενό ανάμεσα από αυτό και τα πρανή, θα πληρωθεί με θραυστό υλικό λατομείου από δάνεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), στο γραφείο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι, Αχέροντος 12, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 13 - 03 - 2014.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2684029215, FAX επικοινωνίας 2684029214, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Ζέρης Κώστας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 – 03 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι, Αχέροντος 29.
Σύστημα υποβολής προσφοράς είναι, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε συμπληρωμένο έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (με δικαίωμα εκτέλεσης έργου πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου προ αναθεώρησης και ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους (πλην των γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων), υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2014 με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2014 ποσό 28.000,00 Ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 476,37 Ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες : Ζέρης Κων/νος.
Τηλέφωνο: 2684029215
FAX : 2684029214
Email: kzeris@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http:/www.parga.gr
Καναλάκι 24-02- 2014
Αριθ. Πρωτ.: 2559
ΑΔΑ:ΒΙΕ9ΩΞ0-ΠΨ2
*************************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:« Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου », Υποέργο :<< Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας σε ρέματα-χείμαρρους και στραγγιστικές τάφρους που απορρέουν στο χείμαρρο Κάκκαβο και τον ποταμό Αχέροντα>>. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 60.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ,οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα , μέχρι τις 27/03/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2682362170, FAX επικοινωνίας:2682362182.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 01/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.
4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και δικαιούνται συμμετοχής.
Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 980,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000016. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου(Οικονομ.Επιτροπή) 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
Αρχ/κτων Μηχ/κός με Β΄ βαθμό
Πρέβεζα, 27-02-2014
Αριθ.Πρωτ. 22277/768
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
*********************************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ».
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 35.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα , μέχρι τις 3/4/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό YΠΥΜΕΔΙ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2682362163, FAX επικοινωνίας:2682362182.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 8/4/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.
4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του YΠΥΜΕΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που δικαιούνται συμμετοχής .
Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.
5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 570,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α.2012ΕΠ03000012.
7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου(Οικονομική Επιτροπή) .
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄βαθμό
Πρέβεζα,25/2/2014
Αριθ.Πρωτ.18349/573
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
******************************

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)