ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

  Πρέβεζα, 24-03-2015

Αριθ.Πρωτ. 34667/1286

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:« Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 » Υποέργο: «Εκβάθυνση – καθαρισμός ποταμού από πηγές Μπάλτιζας έως γέφυρα Θεμέλου».

  1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 94.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 23/04/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2682362170, FAX επικοινωνίας:2682362182.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 28/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.530,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2013 ΕΠ03000016.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομ. Επιτροπή)

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχ/κός με Β΄ βαθμό

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)