Από το γραφείο του βουλευτή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα εκδόθηκε ανακοίνωση σχετική με την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις μέσω της εφαρμογής του αδιάβλητου συστήματος της δημόσιας κλήρωσης, το οποίο θα διενεργείται από το ΚΗΣΚ. Αναφέρεται στην ανακοίνωση:

 «Φρένο» στην πελατειακή πρακτική Αρχών του Δημόσιου Τομέα, μέσω των απευθείας αναθέσεων δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών σε ημετέρους, έβαλε ο ψηφισθείς Νόμος 4412/2016 τον περασμένο Αύγουστο, ο οποίος εξειδικεύτηκε με τη χθεσινή (20 Μαρτίου) εφαρμογή και ανάπτυξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), μιας νέας πλατφόρμας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο παρελθόν, Αρχές του Δημόσιου Τομέα είχαν τη δυνατότητα προσφυγής στη μέθοδο της «απευθείας ανάθεσης» δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών, όταν η αξία της σύμβασης ήταν ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις είχε δημιουργηθεί μια ιδιότυπη σχέση διαπλοκής πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων σε βάρος του ελληνικού λαού, καθώς οι «απευθείας αναθέσεις» σε λίγους και «εκλεκτούς» οδηγούσε όχι μόνο σε ανισότητες, αλλά και σε διασπάθιση δημόσιου χρήματος αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Πλέον, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ά και ΄β βαθμού έχουν νομικό οπλοστάσιο, που θωρακίζει τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου στον ευαίσθητο τομέα των δημόσιων συμβάσεων, μέσω της εφαρμογής ενός αδιάβλητου συστήματος δημόσιας κλήρωσης, το οποίο θα διενεργείται από το Κ.Η.Σ.Κ.

Όσον αφορά στις τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, εξέδωσε απόφαση, η οποία με όρους διαφάνειας και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, ορίζει τα ακόλουθα:

• Κάθε Αναθέτουσα Αρχή η οποία προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ.

• Κάθε χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής, αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και  συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου  και την ειδικότητά του στην ενσωματωμένη στο σύστημα ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

• Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. δύναται εναλλακτικά να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας.

• Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν.4412/16, ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καταχωρεί στο σύστημα τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους, οικονομικούς φορείς, βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών έργου ή μελέτης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει.

• Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από το συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που συμπεριλαμβάνει τους,  προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς.

• Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης.

• Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική κλήρωση.

• Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. θα δημοσιεύονται τα στοιχεία των συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών και θα είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων κλήρωσης.  Θα αναρτώνται στοιχεία συμβάσεων των οποίων επίκειται διενέργεια κλήρωσης, όπου θα αναγράφονται και η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης, όπως επίσης και τα  εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης του Κ.Η.Σ.Κ.
Τέλος, η είσοδος στην εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων  θα πραγματοποιείται από τη διεύθυνση www.kisk.ggde.gr.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)