Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού.  Η πρόσκληση η οποία απευθύνεται  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο Νίκο Καλαντζή, στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας και στους προέδρους και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστο Χασίδη, έχει ως εξής:

“Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  17  Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  18 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση  και  διάθεση  δαπάνης  για  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  έτους  2018.
 3. Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών.
 4. Αντικατάσταση – ορισμός  Προέδρου  και  ενός  τακτικού  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ).
 5. Αντικατάσταση – ορισμός  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  « ΔΗ.ΖΗ.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α. ».
 6. Αντικατάσταση – ορισμός  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού.
 7. Αντικατάσταση – εκλογή  δύο  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Ζηρού.
 8. Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2019.
 9. Αποδοχή  ποσού  44.470,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  έτους  2018.
 10. Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2019 – 2020.
 11. Έγκριση  της  αριθ. 162/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου   « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2018.
 12. Έγκριση  της  αριθ.  146/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικού  έτους  2019.
 13. Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  για  την  μελέτη – εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Δημιουργία  ενός  ( 01 )  νέου  τμήματος  βρεφικής  φροντίδας  που  θα  λειτουργήσει  εντός  του  2ου  Βρεφονηπιακού  Τμήματος  Θεσπρωτικού ».
 14. Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  σε  Φορέα  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων                               ( ΦΟΔΣΑ )  και  προσαρμογή  αυτού  στις  διατάξεις  του  άρθρου  245  του  Νόμου  4555/2018.
 15. Καθορισμός  θέσεων  στάθμευσης  οχημάτων  ΑΜΕΑ  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας.
 16. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων.
 17. Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.
 18. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.
 19. Έγκριση  καταστροφής  αντικειμένων  που  δεν  προσφέρουν  καμία  εξυπηρέτηση  στις  ανάγκες  του  Δήμου  και  δεν  έχουν  καμία  χρηματική  αξία  ( απόσυρση  τριών  οχημάτων ).
 20. Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο :                          « Επισκευή  και  συντήρηση  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Ζηρού,  έτους  2019 ».
 21. Εξέταση  αιτήματος  του  Ρίζου  Ιωάννη  του  Δημητρίου  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  ιδιοκτησία  του  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού.
 22. Εξέταση  αιτήματος  της  Ζάβαλη  Ελένης  του  Ιωάννη  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  ιδιοκτησία  του  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού.
 23. Άνοιγμα  Τραπεζικού  λογαριασμού  σε  Τραπεζικό  Κατάστημα  για  τη  χρηματορροή  της  πράξης  « INTERNET  OF  BINS »  και  παροχή  εξουσιοδότησης  σε  υπάλληλο  του  Δήμου  Ζηρού.
 24. Άνοιγμα  Τραπεζικού  λογαριασμού  σε  Τραπεζικό  Κατάστημα  για  τη  Χρηματορροή  της  πράξης  « GREAT  SUN »  και  παροχή  εξουσιοδότησης  σε  υπάλληλο  του  Δήμου  Ζηρού.
 25. Έγκριση  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ »,  στον  άξονα  προτεραιότητας  « Δράσεις  για  την  βελτίωση  της  αγροτικής  οδοποιίας »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  οδοποιίας  εντός  του  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής  από  οικισμό  Τύργια  έως  Ρωμιά »,  στα  πλαίσια  της  αριθ.  πρωτ. 40411/02-08-2018  πρόσκλησης  ΙV  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.
 26. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »,  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΙΙ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  &  αύλειων  χώρων  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού   74.900,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 27. Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
 28. Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
 29. Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
 30. Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  αριθ.  3210/24-03-2011  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :                     « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου,  και  Σελλάδων  ( του  τέως  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τέως Δήμου Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου ».
 31. Τροποποίηση  όρων  της  πράξης  με  τίτλο : « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου,  και  Σελλάδων                      ( του  τέως  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τέως Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας – Β΄ Φάση ».
 32. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                    « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου ».
 33. Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  και  βελτίωση  κοινόχρηστων  χώρων  δραστηριοτήτων  στην  Τ. Κ.  Αγίου  Γεωργίου ».
 34. Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  ρολογιού  εις  μνήμη  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  &  Αρχοντίας  Βασιλείου  μετά  την  εκποίηση  ακινήτου  από  δωρεά  στο  Δήμο ».
 35. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Άμεση  αποκατάσταση  δημοτικής  οδού  παρόδου  της  8ης  επαρχιακής  οδού  Π. Ε.  Πρέβεζας  στο  Πολυστάφυλλο ».
 36. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα».
 37. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Διαμόρφωση  πεζοδρομίου  επί  της  Μπιζανίου  στη  Φιλιππιάδα ».

                                                                                   Ο  Πρόεδρος

                                                                            Χρήστος  Χασίδης

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)