Π Ρ Ο Σ : 
 1. 1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
 2. 2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
 3. 3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  16  Δεκεμβρίου  2019  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Αποδοχή  ποσών  42.710,00 €  και  21.355,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτών  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  δαπανών  θέρμανσης  των  σχολείων  έτους  2019.
 2. Έγκριση  ανανέωσης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
 3. Έγκριση  μίσθωσης  ακινήτου  για  την  παραχώρηση  στις  δημοτικές  παρατάξεις,  σε  εφαρμογή  της  παραγράφου  9  του  άρθρου  73  του  Νόμου  4555/2018  και  ορισμός  μελών  για  την  συμμετοχή  τους  στην  επιτροπής  εκτίμησης  και  καταλληλότητας  ακινήτων.
 4. Αποδοχή  παραίτησης  αναπληρωματικού  μέλους  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  και  ορισμός  νέου  μέλους.
 5. Καθορισμός  ύψους  αποζημίωσης  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ).
 6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο : « Επισκευή  και  συντήρηση  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Ζηρού,  έτους  2020 ».
 7. Έγκριση  καταστροφής  αντικειμένων  που  δεν  προσφέρουν  καμία  εξυπηρέτηση  στις  ανάγκες  του  Δήμου  και  δεν  έχουν  καμία  χρηματική  αξία.
 8. Αποδοχή  ποσού  150.000,00 €  από  το  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »,  στο  πλαίσιο  του  άξονα  προτεραιότητας : « Η  Τοπική  Ανάπτυξη  και  η  Προστασία  Περιβάλλοντος »  για  την  πράξη  με  τίτλο : « Προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και  μεταφοράς  απορριμμάτων  και  ανακυκλώσιμων  υλικών »,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  αριθ.  83448/22-11-2019  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών.
 9. Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  στο  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »,  στον  άξονα  προτεραιότητας : « Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων »,  με  τίτλο : « Κατασκευή,  επισκευή  συντήρηση  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς »,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Κατασκευή  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  στο  Δήμο  Ζηρού ».

10.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Ήπειρος »  στον  άξονα  προτεραιότητας  2  « Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »  με  τίτλο :  « Έργα  αντιπλημμυρικής  προστασίας  σε  πεδινές – μη  δασικές  περιοχές  ΙΙ »,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Διευθέτηση – οριοθέτηση  ρεμάτων  στον  οικισμό  Τύργιας  Τ. Κ.  Κρανέας  Δήμου  Ζηρού ».

11. Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.

12. Έγκριση  παράτασης  ενδιάμεσων  παραδόσεων  της  αριθ.  πρωτ.  9252/31-07-2019  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο : « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’ »  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG  IPA  ‘’ GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ‘’.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Εργοταξιακή  σήμανση  και  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  στην  Ε. Ο.  Ιωαννίνων – Άρτας  στη  θέση  Φιλιππιάδα  ( ΧΘ  60 + 800 ) ».

15. Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Σχολείου  Θεσπρωτικού ».

16. Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :  « Παρεμβάσεις  για  την  βελτίωση  κεντρικής  πλατείας  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας ».

17. Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  στο  δίκτυο  ύδρευσης  Τ. Κ.  Κρανέας ».

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)