Με τον τρόπο που σχεδίασε η κυβέρνηση τα δύο κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες αυτών, αναδεικνύουν με Ερώτησή τους σαράντα πέντε (45) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση τα δύο κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία δανειακού τύπου, δηλαδή της παροχής εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου σε νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης δεν βοηθούν πραγματικά στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, για την ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων απαιτούνταν εγγύηση που ανέρχεται στο 80% του δανείου και η επιδότηση της προμήθειας εγγύησης, ανάλογα με το ύψος προηγούμενων ενισχύσεων, έως και 100%. Ωστόσο, ως προς τη χρηματοδότηση, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, (Τ.Ε.Ε.), εγγυάται μόλις -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος, δηλαδή η εγγύηση ανέρχεται τελικά στο 32% των δανείων. Το ποσοστό αυτό δεν μείωσε ουσιαστικά το ρίσκο δανεισμού για τις τράπεζες. Το δε επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας. Η Κυβέρνηση θα μπορούσε να ακολουθήσει τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες επέλεξαν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους παρέχοντας εγγυήσεις, χωρίς πρόσθετους όρους, που φτάνουν μέχρι και 90% των δανείων κάθε τράπεζας. Αντί αυτού, επέλεξε ανεπιτυχώς να θέσει όριο στο επίπεδο χαρτοφυλακίου των τραπεζών που αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, με τα δύο υποπρογράμματα στη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)», ενώ αναμένονταν αύξηση στον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στα νέα αυτά δάνεια, όπως επίσης και το να τους παρέχονται με ευνοϊκούς όρους, ως προς το ύψος του επιτοκίου σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθε κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2020 στο 4,53%. Με αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τα οποία οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις ακριβότερες στην Ευρωζώνη ως προς το δανεισμό των επιχειρήσεων.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, καθώς και το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν διασφαλίσει φθηνή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λόγω των αρνητικών επιτοκίων και της ρευστότητας, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν, μεταξύ άλλων τους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, πρώτον, με ποια μέτρα πολιτικής σκοπεύουν να διασφαλίσουν εν τοις πράγμασι ευνοϊκούς όρους στη χρηματοδότηση με εργαλεία δανειακού τύπου, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, ποιο είναι το ποσοστό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εγγυήσεων νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης, ως προς τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό. Τρίτον, πώς επιμερίζεται το συνολικό ποσό της συμβολής του ελληνικού δημοσίου, ως προς την εγγύηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)