Π Ρ Ο Σ : 
 1. 1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
 2. 2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
 3. 3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  10η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη                        21  Ιουλίου  2021με  ώρα  έναρξης  19 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
 2. Αποδοχή  ποσού  41.100,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων.
 3. Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  Τμημάτων  Ένταξης  ( Τ. Ε. )  σε  σχολικές  μονάδες  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού.
 4. Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  Τμημάτων  Ένταξης  ( Τ. Ε. )  σε  σχολικές  μονάδες  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού.
 5. Έγκριση  διενέργειας  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2020  στην   Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  και  ανάθεση  σε  Ορκωτό  Λογιστή – Ελεγκτή  για  την  διενέργεια  του  διαχειριστικού  ελέγχου.
 6. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
 7. Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο : « Λειτουργία  και  συντήρηση  Βιολογικού  Καθαρισμού  Φιλιππιάδας  για  το  έτος  2022 ».
 8. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  Χ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Κατασκευή  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  372.000,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 9. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014 – 2020 »  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  της  πράξης  με  τίτλο :  « Διαχείριση  Βιοαποβλήτων  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  297.215,97 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 1. Αποδοχή  των  όρων  και  προϋποθέσεων  λήψης  επενδυτικού  δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  συνολικού  ποσού  4.798.765,28 €  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης  των  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού »,  ενταγμένου  στο  ειδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ».
 2. Αποδοχή  των  όρων  και  προϋποθέσεων  λήψης  επενδυτικού  δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  συνολικού  ποσού  2.750.000,00 €  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικών  οδών  Δήμου  Ζηρού »,  ενταγμένου  στο  ειδικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ».
 3. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  εγκαταστάσεων  δημοτικού  γηπέδου  Φιλιππιάδας ».
 4. Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
 5. Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.

 

Ο  Πρόεδρος

                        Χρήστος  Χασίδης

 

 • Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom », στο  σύνδεσμο :

https://us06web.zoom.us/j/89610734864

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)