Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  8η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη                        16  Ιουνίου  2021με  ώρα  έναρξης  19 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ »,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΑΤ03  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  στον  άξονα  προτεραιότητας  « Περιβάλλον » της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης  των  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  4.798.765,28 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 2. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα  « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ »,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΑΤ05  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  στον  άξονα  προτεραιότητας  « Ποιότητα ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των  οικισμών »  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  Αγροτικών  οδών  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  2.750.000,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 3. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ )  2014 – 2020  στο  Μέτρο  8,  Υπομέτρο  8.3 : « Πρόληψη  ζημιών  σε  δάση  εξαιτίας  δασικών  πυρκαγιών,  φυσικών  καταστροφών  και  καταστροφικών  συμβάντων »  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  της  πράξης  με  τίτλο : « Προστασία  και  ανάδειξη  του  Δημόσιου  Δάσους  της  Κοινότητας  Θεσπρωτικού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  523.425,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 4. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ )  2014 – 2020  στο  Μέτρο  8,  Υπομέτρο  8.3 : « Πρόληψη  ζημιών  σε  δάση  εξαιτίας  δασικών  πυρκαγιών,  φυσικών  καταστροφών  και  καταστροφικών  συμβάντων »  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  της  πράξης  με  τίτλο : « Αντιπυρική  προστασία,  διάνοιξη  και  βελτίωση  βατότητας  βασικού  οδικού  δικτύου  στο  δημόσιο  και  δημοτικό  δάσος  Φιλιππιάδας »,  συνολικού  προϋπολογισμού  283.500,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 5. Αποδοχή  χρηματοδότησης  195.000,00 €  από  το  Ταμείο  Αλληλεγγύης  του  άρθρου  196  του  Νόμου  4662/2020  για  την  υλοποίηση  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  εγκαταστάσεων  δημοτικού  γηπέδου  Φιλιππιάδας »  και  εγγραφή  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 6. Έγκριση  ειδικού  σχεδίου  αντιμετώπισης  έκτακτων  αναγκών  εξ  αιτίας  δασικών  πυρκαγιών,  του  Δήμου  Ζηρού.
 7. Ανάθεση  καθηκόντων  για  διενέργεια  Κοινωνικών  Ερευνών.
 8. Αποδοχή  παραίτησης  και  αντικατάσταση  τακτικού  μέλους  από  την  επιτροπή  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση  απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2020.
 10. Έγκριση  απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2020.
 11. Διατύπωση  γνώμης  για  την  μεταφορά  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  της  εταιρείας  VODAFONE  από  την  θέση  « Προφήτης  Ηλίας »  στη  θέση  « Ίσιωμα »  της  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού.
 12. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικού   ακινήτου.
 13. Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
 14. Εξέταση  αιτήματος  της  Παπαγεωργίου  Άννας  του  Βασιλείου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου   ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  της,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « Βρύσες »  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
 15. Εξέταση  αιτήματος  του  Πουλιάνου  Φωτίου του Κωνσταντίνου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου   ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  του,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « Γιαννακούλα »  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού.
 16. Εξέταση  αιτήματος  της  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΛΟΥΡΟΥ  Π. Ε.  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου   ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  της,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  Σταθμός  Βιοαερίου  ισχύος  0,498 MW,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση                 « Χαλίκια  Μπόϊδα  Μαυρή »  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού.

 

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

 

 

 • Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom », στο  σύνδεσμο : https://zoom.us/j/91201467918

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)