Προς

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού

Καλαντζή Νικόλαο Δήμαρχο του Δήμου Ζηρού

Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων του Δήμου Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  15η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Νοεμβρίου  2021με  ώρα  έναρξης  την  19 : 00΄,  με  φυσική  παρουσία  για  πλήρως  εμβολιασμένους  και  νοσήσαντες  το  τελευταίο  εξάμηνο  και  με  τηλεδιάσκεψη  για  όσους  δεν  πληρούν  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  ή  δεν  επιθυμούν  να  έχουν  φυσική  παρουσία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄,  της   αριθ.  Δ1α/Γ.Π. οικ. 69136/04-11-2021 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης,  Φ.Ε.Κ.  5138/05-11-2021,  τεύχος  Β΄,  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020,  426/77233/13-11-2020,  61/20-09-2021  και  643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

  1. Λήψη  απόφασης  για  την  παραμονή  και  ενδυνάμωση  του  Τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  στην  Πρέβεζα.
  2. Αποδοχή  ποσού  42.420,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2021.
  3. Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2022 – 2023.
  4. Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  άμεση / βραχεία  διαχείριση  των  συνεπειών  από  εκδήλωση  πλημμυρικών  φαινομένων  του  Δήμου  Ζηρού.
  5. Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  άμεση / βραχεία  διαχείριση  των  συνεπειών  από  εκδήλωση  Σεισμών  του  Δήμου  Ζηρού.
  6. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
  7. Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.

Ο  Πρόεδρος

  Χρήστος  Χασίδης

 

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)