Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  16η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Παρασκευή  17  Δεκεμβρίου  2021με  ώρα  έναρξης  την  19 : 00΄,  με  φυσική  παρουσία  για  πλήρως  εμβολιασμένους  και  νοσήσαντες  το  τελευταίο  τρίμηνο  και  με  τηλεδιάσκεψη  για  όσους  δεν  πληρούν  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  ή  δεν  επιθυμούν  να  έχουν  φυσική  παρουσία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄,  της   αριθ.  Δ1α/Γ.Π. οικ. 77146/10-12-2021 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης,  Φ.Ε.Κ.  5816/11-12-2021,  τεύχος  Β΄,  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020,  426/77233/13-11-2020,  61/20-09-2021  και  643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2022  του  Δήμου  Ζηρού.
 2. Ενημέρωση – συζήτηση  σχετικά  με  την  διαχείριση  απορριμμάτων.
 3. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
 4. Αποδοχή  ποσού  10.605,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  ( κατά  προτεραιότητα  προς  κάλυψη  δαπανών  θέρμανσης ).
 5. Αποδοχή  ποσού  39.680,00 €  από  το  Πράσινο  Ταμείο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  « Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2021 » του  άξονα  προτεραιότητας  2  « Αστική  Αναζωογόνηση  και  Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου »  για  την  δράση  με  τίτλο : « Σχέδια  Φόρτισης  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  ( Σ. Φ. Η. Ο. ) »,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  δράσης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 6. Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2022 – 2023.
 7. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων.
 8. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών.
 9. Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών.
 10. Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.
 11. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι 5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.
 12. Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  του  ως  Προέδρου  στο  Πρωτοβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Κινηματογράφων,  Θεάτρων  κλπ.  για  το  έτος  2022  καθώς  και  ορισμός  γραμματέα  με  τον  αναπληρωτή  του.

 

 

Ο  Πρόεδρος

                        Χρήστος  Χασίδης

 

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)