Το Επιμελητήριο Πρέβεζας  και η Υπεύθυνη  Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου κα. Κωνσταντινίδη Αγγελική , ενημερώνουν ότι το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α) του Ε.Β.Ε.Α προσκαλούν Γυναικείες Startups από όλη την Ελλάδα να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των Γυναικών στην αγορά εργασίας.
Στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης/συμμετοχής:

• Νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

• Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50% .

Ειδικότερα: 

• Κάθε επιχείρηση/ομάδα αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους συμβούλους και τους μέντορες αυτής, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος κάθε επιχειρηματικής ομάδας, στην περίοδο ανάπτυξης της επιχειρηματικής της ιδέας ή ανάπτυξης της επιχείρησης της.

• Για ομάδες αποτελούμενες μόνο από έναν ιδρυτή, ο ιδρυτής δεσμεύεται να εντάξει τουλάχιστον ένα (1) ακόμη μέλος στην ομάδα, μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες μετά την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Υποστήριξης*

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα κ.ά.).

2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.

3. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

4. Πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

* Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέων κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, ενδέχεται να μην καταστεί δυνατή η φιλοξενία δια ζώσης των νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων/επιχειρήσεων, στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας. Στην περίπτωση αυτή, θα προσφερθεί μόνο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων/επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας της, τις παραπάνω υπηρεσίες, καθώς και:

- Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.

- Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.

- Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.

- Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.

- Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

- Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.

- Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

- Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

- Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

- Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως και την 14η Ιανουαρίου, του έτους 2022, θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served), από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Θ.Ε.Α. Οι προκριθείσες επιχειρηματικές ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α’.

Στάδια Υποστήριξης

Φάση Α’ Προ-επώαση (Pre-incubation)

Οι αξιολογούμενες θετικά επιχειρηματικές ομάδες καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation), διάρκειας τριών (3) εβδομάδων που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα.

Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρηματικές ομάδες θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους. Βασικό ορόσημο της Α’ φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

Φάση Β’ Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης, ακολουθεί το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων, το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα φιλοξενίας ή πρόγραμμα υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και έξι (6) μηνών. Για να ενταχθούν επιχειρηματικές ομάδες στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης της Θ.Ε.Α., θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας, με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων, του προσωπικού της Θ.Ε.Α. και της Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε, καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α., καθώς και των παράλληλων πρωτοβουλιών αυτού, όπως η επαφή τους με το «Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – (BANG)», του Ε.Β.Ε.Α. και με επενδυτικά Funds, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και άλλα.

Φάση Γ’ Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)

H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης σηματοδοτεί:

• Την «αποφοίτηση» των επιχειρηματικών ομάδων από το πρόγραμμα, καθώς και την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.

• Την σύσταση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (έναρξη επιτηδεύματος), στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ήδη κατά τις προηγούμενες Φάσεις

• Τη διαρκή υποστήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.

Οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Αίτηση

Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr θα βρείτε την αίτηση υποβολής πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., καθώς και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 14η Ιανουαρίου, του έτους 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις:
κα Κωνσταντινίδη Αγγελική , Εκπρόσωπος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Επιμελητηρίου Πρέβεζας, τηλέφωνο επικοινωνίας : 6945250234.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)