Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  2η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  02  Φεβρουαρίου  2022με  ώρα  έναρξης  την  19 : 00΄,  με  φυσική  παρουσία  για  πλήρως  εμβολιασμένους  και  νοσήσαντες  το  τελευταίο  τρίμηνο  και  με  τηλεδιάσκεψη  για  όσους  δεν  πληρούν  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  ή  δεν  επιθυμούν  να  έχουν  φυσική  παρουσία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄,  της   αριθ.  Δ1α/Γ.Π. οικ. 3608/21-01-2022 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης,  Φ.Ε.Κ.  155/21-01-2022,  τεύχος  Β΄,  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020,  426/77233/13-11-2020  και  643/69472/24-09-2021  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  για  συζήτηση  και  λήψη  απoφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

  1. Διατύπωση  γνώμης  στο  πλαίσιο  δημόσιας  διαβούλευσης,  επί  του  περιεχομένου  του  φακέλου  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου – δραστηριότητα   «Φ/Β  Σταθμός,  ισχύος  70,00  MW,  στη  θέση  ‘’ΒΟΪΔΙ‘’  και  των  συνοδών  έργων,  στις  Δ.Κ. Κρανέας  και  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού, Π.Ε.  Πρέβεζας,  Περιφέρειας  Ηπείρου».
  2. Διατύπωση  γνώμης  για  την  εκπόνηση  μελέτης  και  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :                        «Αποκατάσταση  Ανενεργού  Λατομείου  στη  θέση  ‘’Άγιος  Χαράλαμπος‘’  της  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού».
  3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου έτους 2021 του προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
  4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2021 του προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.
  5. Τροποποίηση – συμπλήρωση  των  αριθ.  219  και  247/2019  προηγούμενων  αποφάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : «Ορισμός  δικαιούχων  Δημοτικών  Συμβούλων  που  δικαιούνται  αποζημίωση  για  την  συμμέτοχη  τους  στις  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  προσδιορισμός  του  ποσού  της  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  33  του  Νόμου  4483/2017».
  6. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης  στην  Κοινότητα  Τσαγκαροπούλου  Δήμου  Ζηρού.
  7. Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  του  στο  Δευτεροβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Κινηματογράφων,  Θεάτρων  κλπ.  για  το  έτος  2022.
  8. Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2022,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.
  9. Αποδοχή  έργων,  εργασιών  και  μελετών – γνωμοδότηση  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων  και  εργασιών  έτους  2022  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού.
  10. Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                   «Βελτίωση  υποδομών  στην  περιοχή  Ελευθεροχωρίου  Φιλιππιάδας»,  συνολικού  προϋπολογισμού  500.000,00 €.

Ο  Πρόεδρος

  Χρήστος  Χασίδης 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)